OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I POBYTU W WILLI CICHO- SZA

1. Zasady ogólne:
1.1 Willa stawia sobie za cel zapewnienie gościom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki gościa określają ogólne warunki rezerwacji pobytu w Willa zwane dalej warunkami.
1.2 Doba hotelowa w Willi: przyjazd od godz. 16:00 wyjazd do godz.11:00
1.3 Uprzejmie prosimy informować recepcję obiektu, jeżeli przyjazd nastąpi w godzinach późniejszych niż godz.18:00.

2. Zgłoszenia pobytu:
2.1 Wstępnej rezerwacji prosimy dokonywać telefonicznie lub e-mailem.
2.2 Zgłoszenie pobytu w obiekcie następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty w formie przelewu zadatku w ustalonej wysokości,w określonym terminie, na wskazany nr konta.

3. Warunki płatności i pobytu:
3.1 Ceny świadczeń dla gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
3.2 Przy zgłoszeniu pobytu gość zobowiązuje się do wpłaty na rzecz obiektu Willa zadatku w wysokości co najmniej 30% ustalonej ceny pobytu.
3.3 Reszta należności za pobyt powinna być wpłacona przez gościa w dniu przyjazdu w recepcji gotówką lub przed przyjazdem ( rozpoczęciem pobytu) przelewem bankowym.
3.4 Willa zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z gościem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w terminach określonych w punktach 3.2 i 3.3.
3.5 Gość Willi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.
3.6 W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia ustalonego porządku pobytu Willa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu,uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi.

4. Odpowiedzialność:
4.1 Willa nie będzie dokonywać zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie gościa.
4.2 Gość Willi ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

5. Wyłączenie odpowiedzialności:
5.1 Willa nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do gościa ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne.
5.2 Z przyczyn niezależnych od obiektu Willa zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu gościa w ciągu 72 godzin przed jego rozpoczęciem.
5.3 Willa nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe nie oddane przez gościa do sejfu.

6. Rezygnacja z pobytu:
6.1 Rezygnacja gościa z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia.
6.2 W przypadku rezygnacji gościa z pobytu Willa nie zwraca poniesionej przez niego wpłaty zadatku na poczet dokonanej rezerwacji. Zadatek ten może zostać przełożony na poczet innej rezerwacji, której termin realizacji wynosi do 1 roku.
6.3 W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w czasie jego trwania, ponosi on koszty całego zarezerwowanego pobytu, zgodnie z przyjętą rezerwacją.